Themelimi i Këshillit Kombëtar për Arsimin e Lartë dhe veprimtarinë Kërkimore-Shkencore është përcaktuar me Ligjin për Arsimin e Lartë.

Këshilli Nacional përbëhet nga 15 anëtarë të cilët i zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe atë:

- gjashtë anëtarë nga radhët e profesorëve në marrëdhënie pune në universitetet në Republikën e Maqedonisë, të cilët zgjidhen me propozim të Konferencës Ndëruniversitare, me votim të fshehtë, ku secili prej tyre është prej fushës së ndryshme kërkimore-shkencore të nivelit të parë sipas Klasifikimit Ndërkombëtar Fraskativ (shkencave matimatiko- natyrore; shkencave tekniko-teknologjike; shkencave të mjekësisë dhe shëndetësisë; shkencave të bujqësi dhe veterinari; shkencat shoqërore dhe shkenca humane);

- gjashtë anëtarë nga radhët e profesorëve në marrëdhënie pune të universiteteve në Republikën e Maqedonisë, të cilët zgjidhen me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ku secili prej tyre është nga fusha të ndryshme kërkimore-shkencore të nivelit të parë sipas klasifikimit ndërkombëtar Fraskativ (shkencat matematiko- natyrore; shkencave tekniko-teknologjike; shkencave mjekësore dhe shëndetësore, shkencave të bujqësisë dhe veterinarisë, shkencave shoqërore dhe humane);

- një anëtar me propozim të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë nga radhët e anëtarëve të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë;

- një anëtar nga bashkësia afariste dhe

- një anëtar nga radhët e studentëve me propozim të konferencës ndëruniversitare.

Për mandatin e Presidentit të Këshillit Kombëtar periudha korrik 2023-qershor 2025 zgjedhur është Prof. Dr. Gordana Lazetic, MD 


 

Rregullore e punësë

Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve

Lista e anëtarëve me kontakte

Procesverbali i Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të KK

Kodeksi etik për sjelljen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar për arsimin e lartë dhe veprimtarinë kërkimore-shkencore

Vendimi për sjelljen e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e raportit të punës së rektorit

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e raportit të punës së rektorit

Vendim për Propozim-dekretin për të drejtën e personave me invaliditet dhe personave tjerë të lirohen nga participimi i studimit

Programi i punës së Këshillit Kombëtar për arsimin e lartë dhe veprimtarinë kërkimore-shkencore për periudhën qershor 2021 -  qershor 2025

Programi i punës së Këshillit Kombëtar për arsimin e lartë dhe veprimtarinë kërkimore-shkencore për periudhën qershor 2021 -  qershor 2022

Dekreti i të drejtave për personat me invaliditet

RREGULLORE Për punë të Këshillit Kombëtar për arsimin e lartë dhe veprimtarisë shkencore –kërkimore

Dekreti amendimi i rregullores mbi të drejtën e personave me aftësi të kufizuara dhe personave të tjerë

Rregullore për përcaktimin e titujve profesionalë dhe shkencorë

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores që përcakton titujt profesional dhe shkencor

Versioni i konsoliduar Rregullore për përcaktimin e titujve profesionalë dhe shkencorë

Lupka Nedelkovska

tel: +389 78 246 765

e-mail: ljupka.dimitrovska@mon.gov.mk

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. “Shën. Kirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Këshilli Kombëtar për Arsimin e Lartë dhe Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore © 2022. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.