Основањето на Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност е пропишано со Законот за високото образование.

 

Националниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Македонија и тоа: - шест членови од редот на професорите во работен однос на универзитетите во Република Македонија, кои се избираат на предлог на Интеруниверзитетската конференција со тајно гласање, при што секој од нив е од различно научно-истражувачко поле од прво ниво според Меѓународната фраскатиева класификација (природно- математички науки; техничко-технолошки науки; медицински науки и здравство; земјоделски и ветеринарни науки; општествени науки и хуманистички науки), - шест членови од редот на професорите во работен однос на универзитетите во Република Македонија, кои се избираат на предлог на Владата на Република Македонија, при што секој од нив е од различно научно-истражувачко поле од прво ниво според Меѓународната фраскатиева класификација (природно-математички науки; техничко-технолошки науки; медицински науки и здравство; земјоделски и ветеринарни науки; општествени науки и хуманистички науки), - еден член на предлог на Македонската академија на науките и уметностите од редот на членовите на Македонската академија на науките и уметностите, - еден член од деловната заедница и - еден член од редот на студентите на предлог на Интеруниверзитетската конференција. 

За претседателка на Националниот совет за мандатен период јули 2023-јуни 2025 е избрана проф. д-р Гордана Лажетиќ


 

Деловник за работа

Одлука за избор на членови

Список на членови со контакти

Записник од комисија за избор на претседател на НС

Етички кодекс за однесување на членовите на националниот совет за високо образование и научно – истражувачка дејност

Одлука за донесување Правилник за содржината и формата на извештајот за работата на ректор

Правилник за содржината и формата на извештајот за работа на ректор

Одлука за предлог уредба за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање 

Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2025

Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2022

Уредба за правата на лицата со инвалидност

Правилник за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност

  Корегиран и дополнет Прилог бр. 2 на Правилникот за стандардите и нормативите за основање високообразовна установа и вршење високообразовна дејност

 Правилник за стандардите и  нормативите  за основање на  научните институти и за вршење научно-истражувачка дејност

Презентација за пристап до определување на трето ниво (области) според Фраскатиевата класификација од 2015 година

Правилник за дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна  дејност (Прилог 3 - Класификација според Фраскати 2010)

Меѓународна стандардна класификација на образованието (ISCED)

Превод на македонски на ISCED-F 2013

Превод на македонски на Подрачја на образование и обука 2013 (ISCED-F 2013)

Правилник за акредитација

Правилник за евалуација и самоевалуација

Извештај за работата на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2022 година

Полугодишен извештај на Националниот совет (јуни 2022-декември 2022)

Одлука за области во кои преводите на капиталните дела се сметаат за референтни научни публикации

Одлука за утврдување на листа на релевантни домашни и меѓународни настани

Одлука за бази до кои истото ќе се обезбеди пристап на наставници и соработници

Записник од 06.07.2023 година од Комисијата за избор на претседател

Уредба за изменување на Уредбата за правото на лицата со инвалидност и други лица

Правилник со кој се утврдуваат стручните и научните називи

Правилник за измена и дополнување на Правилникот со кој се утврдуваат стручните и научните називи

Консолидиран неофицијален текст на Правилник со кој се утврдуваат утврдуваат стручните и научните називи

Правилник за содржината на студиските програми („Службен весник на РСМ бр.244/2023“)

Љупка Неделковска

Тел: +389 78 246 765

е-пошта: ljupka.dimitrovska@mon.gov.mk

Министерство за образование

Министерство за образование

„Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

Национален совет за високо образование и научна дејност © 2022. Сите права се задржани.